26/04/2015
Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος για Πώληση Συντελεστή Δόμησης προς το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ (το Ταμείο) δέχεται προσφορές από ενδιαφερόμενους Προσφοροδότες (πωλητές) για πώληση προς το Ταμείο Συντελεστή Δόμησης συνολικής αγοραίας αξίας €500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ) περίπου.
Κάθε πρόταση/προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει :

  1. Όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που υποβάλλει την προσφορά.
  2. Στοιχεία του/των νόμιμου/ων ιδιοκτήτη/ών του προσφερόμενου Συντελεστή Δόμησης, μαζί με ενυπόγραφη/ες βεβαίωση/εις του/τους ότι αποδέχεται/ονται να πωλήσει/ουν στο Ταμείο τον προσφερόμενο Συντελεστή Δόμησης.
  3. Κτηματολογικά και Πολεοδομικά στοιχεία του/των ακινήτου/ων στο/στα οποίο/α ανήκει ο προσφερόμενος Συντελεστής Δόμησης (Φύλλο, Σχέδιο, Τεμάχιο, Τμήμα, Αρ. Εγγραφής, Περιοχή, Τοποθεσία, Διεύθυνση, Πολεοδομική Ζώνη).
  4. Αντίγραφα Τίτλων Ιδιοκτησίας των ακινήτων στα οποία ανήκει ο προσφερόμενος Συντελεστής Δόμησης.
  5. Πιστοποιητικά από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για την νόμιμη κατοχή του προσφερόμενου προς πώληση Συντελεστή Δόμησης και την δυνατότητα πώλησης του.
  6. Αριθμός τετραγωνικών μέτρων (m2) Συντελεστή Δόμησης που προσφέρεται προς πώληση (ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ακίνητα στα οποία ανήκει μέρος του προσφερόμενου προς πώληση Συντελεστή Δόμησης).
  7. Προτεινόμενη τιμή πώλησης: Μοναδιαία τιμή σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€/m2) καθώς και συνολική τιμή για τα προσφερόμενα μέτρα (ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ακίνητα στα οποία ανήκει μέρος του προσφερόμενου προς πώληση Συντελεστή Δόμησης).

Η προτεινόμενη τιμή πώλησης θα αφορά το ανώτατο καθαρό συνολικό πόσο που θα καταβάλει το Ταμείο σε περίπτωση συμφωνίας για αγορά του Συντελεστή Δόμησης. Είναι ευθύνη του κάθε προσφοροδότη να υπολογίσει και να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τα τυχόν τέλη και άλλα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί στα πλαίσια της νενομισμένης επίσημης διαδικασίας αγοροπωλησίας Συντελεστή Δόμησης, τα οποία θα έχει αποκλειστική ευθύνη ο ίδιος και/ή οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες (πωλητές) του Συντελεστή Δόμησης να καταβάλουν.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για περίοδο ενός χρόνου από την υποβολή τους.
Η υποβολή πρότασης δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα στους υποβάλλοντες την πρόταση. Το Ταμείο θα εξετάσει τις προτάσεις κατά την απόλυτη κρίση του χωρίς να δεσμεύεται για αποδοχή οποιασδήποτε πρότασης.

Το Ταμείο μπορεί να κάνει αποδεκτές προτάσεις από ένα ή περισσότερους προσφοροδότες.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται σε δυο πρωτότυπα αντίγραφα, αμφότερα με τις πρωτότυπες υπογραφές. Κάθε ένα από τα αντίγραφα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο και οι δυο φάκελοι θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα άλλο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να σφραγιστεί και επ’ αυτού να αναγράφονται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφοροδότη, καθώς και η φράση «Επίδειξη Ενδιαφέροντος για Πώληση Συντελεστή Δόμησης προς το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ». Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως στo Γραφείo του Προέδρου του Ταμείου, στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οδός Τηλεπικοινωνιών, 2014 Στρόβολος, μεταξύ των ωρών 09:00 και 12:00 της Παρασκευής, 21 Μαΐου 2015.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@cytapensionfund.org.