23/08/2019
Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή για το Ταμείο Συντάξεων

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, επιθυμεί την πρόσληψη ατόμου στη θέση του Γενικού Διευθυντή.

 

Σημειώσεις / Διευκρινίσεις:

  • Η θέση είναι «αορίστου χρόνου».
  • Η αντιμισθία της θέσης θα κυμανθεί από €55.000 μέχρι €75.000 ετησίως, αναλόγως  προσόντων και πείρας.
  • Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν στην αίτησή τους το προσδοκώμενο πακέτο μισθού και ωφελημάτων.
  • H απαίτηση για «Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας» θα θεωρηθεί ότι ικανοποιείται και στις περιπτώσεις υποψηφίων όπου τεκμηριώνεται «Άριστη γνώση» για την μια εκ των δύο γλωσσών με ταυτόχρονη τεκμηρίωση «πολύ καλής γνώσης» για την άλλη, σύμφωνα με τα  κριτήρια που γίνονται αποδεκτά από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, που προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα κριτήρια που αναγνωρίζονται για το σκοπό αυτό από τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως αυτά παρατίθενται στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
  • Οι αιτήσεις να υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα.
  • Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, με στάθμιση των ακαδημαϊκών προσόντων, επαγγελματικών τίτλων, εργασιακής πείρας, κλπ.
  • Οι αιτητές που θα προκριθούν από την αξιολόγηση των αιτήσεων θα κληθούν σε προφορική εξέταση / συνέντευξη.
  • Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, παρακαλούνται να υποβάλουν αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αιτιολογικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.
  • Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δε θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δε θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν τηλεφωνικά στο τηλέφωνο : 22701351 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@cytapensionfund.org