Διαχειριστική Επιτροπή

Ρένα Ρουβιθά Πάνου
Οικονομολόγος
Πρόεδρος
Νάγια Στυλιανίδου
Νομικός
Συνταξιούχος ΑΤΗΚ
Γραμματέας
Αιρετό Μέλος
Σύλβια Κεννέ
Λογιστής
ΑΤΗΚ
Ταμίας
Αιρετό Μέλος
Ηρακλής Αγαθοκλέους
Δικηγόρος
Μέλος
Αργύρης Αργυρού
Οικονομολόγος
Μέλος
Χαράλαμπος Αυγουστής
Δικηγόρος
Μέλος
Βαλεντίνος Ιωάννου
Αρχιτέκτονας
Μέλος
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Εγκεκριμένος Λογιστής/Ελεγκτής
Μέλος
Χρύσης Φοινιώτης
Ανώτερος Διευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
ΑΤΗΚ
Μέλος
Φίλιππος Ψιλοΐνης
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
ΑΤΗΚ
Αιρετός Μέλος

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών για τις συνεδριάσεις, την τήρηση μητρώου μελών, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

Σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012, στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου θα πρέπει να συμμετέχει ως ισότιμο μέλος τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μελών του Ταμείου.

Σύμφωνα με τους “Περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμούς του 2014”, τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι δέκα (10). Τρία (3) από τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη του Ταμείου και να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου. Τα υπόλοιπα επτά (7) μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής διορίζονται από την Αρχή και πρέπει να είναι είτε μέλη του Ταμείου είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου τα τρία αιρετά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής διατηρούν το αξίωμα τους μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2022, ενώ τα επτά διορισμένα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής διατηρούν το αξίωμα τους μέχρι την αντικατάσταση τους, οποτεδήποτε η Αρχή ήθελε κρίνει σκόπιμο.