Διαχειριστική Επιτροπή

Ρένα Ρουβιθά Πάνου
Οικονομολόγος
Πρόεδρος
Νάγια Στυλιανίδου
Νομικός
Συνταξιούχος ΑΤΗΚ
Γραμματέας
Αιρετό Μέλος
Γεώργιος Καντούνας
Μηχανικός Πληροφορικής
ATHK
Ταμίας
Αιρετό Μέλος
Ηρακλής Αγαθοκλέους
Δικηγόρος
Μέλος
Χαράλαμπος Αυγουστής
Δικηγόρος
Μέλος
Δημήτρης Ηλιάδης
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
ΑΤΗΚ
Αιρετό Μέλος
Βαλεντίνος Ιωάννου
Αρχιτέκτονας
Μέλος
Ιωάννης Κουλίας
Ανώτερος Διευθυντής - Στρατηγική και Χονδρική Αγορά
ΑΤΗΚ
Μέλος
Κώστας Κουμής
Επικοινωνιολόγος/Διευθυντικό Στέλεχος
σε Ιδιωτική Εταιρεία
Μέλος
Χρύσης Φοινιώτης
Ανώτερος Διευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
ΑΤΗΚ
Μέλος

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών για τις συνεδριάσεις, την τήρηση μητρώου μελών, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

Σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012, στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου θα πρέπει να συμμετέχει ως ισότιμο μέλος τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μελών του Ταμείου.

Σύμφωνα με τους “Περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμούς του 2014”, τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι δέκα (10). Τρία (3) από τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη του Ταμείου και να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου. Τα υπόλοιπα επτά (7) μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής διορίζονται από την Αρχή και πρέπει να είναι είτε μέλη του Ταμείου είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου τα τρία αιρετά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής διατηρούν το αξίωμα τους μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020, ενώ τα επτά διορισμένα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής διατηρούν το αξίωμα τους μέχρι την αντικατάσταση τους, οποτεδήποτε η Αρχή ήθελε κρίνει σκόπιμο.