Εισφορές Μελών και Χρηματοδοτούσας Επιχείρησης

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Συνεισφορές
Από Μέλη- πληρώθηκε από τα Μέλη 665.636 1.591.731 4.251.940 4.126.918 3.797.862 2.969.038 2.924.521 3.056.494 3.078.326
Από τον Εργοδότη 18.285.330 18.764.309 14.874.243 14.359.147 13.001.777 8.037.043 7.822.488 8.057.055 6.432.548
Από τον Εργοδότη – Κάλυψη Αναλογιστικού Ελλείμματος 5.674.091         17.000.000 17.000.000 19.600.000 19.600.000
Σύνολο συνεισφορών 24.625.057 20.356.040 19.126.183 18.486.065 16.799.639 28.006.081 27.747.009 30.713.550 29.110.874
Σύνολο ωφελημάτων μελών που αποχώρησαν -25.813.331 -28.037.479 -29.313.005 -24.630.261 -75.522.286 -32.446.117 -33.000.592 -33.989.580 -33.779.020
Έλλειμμα από συνεισφορές μείον ωφελήματα -1.188.274 -7.681.439 -10.186.822 -6.144.196 -58.722.647 -4.440.036 -5.253.583 -3.276.030 -4.668.146

Τα ποσοστά εισφορών των Μελών καθορίζονται από καιρού εις καιρόν με βάση νομοθεσίες και Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις.

Τα ποσοστά εισφορών της Αρχής καθορίζονται με βάση τις Αναλογιστικές Μελέτες Χρηματοδότησης που διενεργεί το Ταμείο κάθε χρόνο.

Κατά τo έτος 2018, τα ποσοστά αυτά ήταν τα ακόλουθα:

  Με βάση το όριο ασφαλιστέων αποδοχών
Εισφορές Αρχής   11%
Εισφορές Μελών Περιοδικές Εισφορές 2%
  Αποκοπές 3%

Τα Μέλη συνεισφέρουν στο Ταμείο, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία της Αρχής, δύο είδη συνεισφοράς που είναι ποσοστό επί του εκάστοτε συντάξιμου μηνιαίου μισθού τους:

1. «Περιοδικές Εισφορές» ύψους 2% επί του μηνιαίου μισθού του υπαλλήλου. (Η συνεισφορά αυτή παλαιότερα, από 5 Οκτωβρίου 1980 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 ήταν 0,75% μέχρι το όριο ασφαλιστέων αποδοχών και 1,75% για το υπόλοιπο ποσό του μηνιαίου μισθού, ενώ από 1η Οκτωβρίου 2011 και εντεύθεν είναι 2% στο σύνολο του συντάξιμου μισθού. Η συνεισφορά καταβάλλεται για μέγιστο αριθμό 400 μηνών συντάξιμης υπηρεσίας και θεσπίστηκε αρχικά για να καλύπτει το δικαίωμα για μεταβίβαση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων Μέλους που αποβιώνει στον/στη χήρο/χήρα του Μέλους και/ή στα ορφανά του).

2. «Αποκοπές» ύψους 3% επί του μηνιαίου μισθού του υπαλλήλου. (Η συνεισφορά αυτή θεσπίστηκε από 1η Οκτωβρίου 2011 και μετέπειτα).

Επιπρόσθετα με το πιο πάνω ποσοστό εισφοράς η Αρχή καταβάλλει προς το Ταμείο ετήσιες ελλειμματικές εισφορές, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ Σχέδιο Ανάκαμψης που συνομολογείται και/ή επικαιροποιήται μεταξύ του Ταμείου και της Αρχής κάθε χρόνο, μετά από διεξαγωγή Αναλογιστικής Μελέτης Χρηματοδότησης, και εγκρίνεται από τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Ωφελήματα αφυπηρέτησης πληρωτέα

(α)   Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε Μέλη υπολογίζονταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ως ακολούθως:

Ετήσια σύνταξη 1/800 του συντάξιμου μισθού του μέλους για κάθε μήνα υπηρεσίας, με ανώτατο όριο 400/800, επιπρόσθετη σύνταξη 13ου μήνα κάθε έτους, ίση προς το 1/12 της ετήσιας σύνταξης και εφ’ άπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρούμενου του προκύπτοντος ποσού διά τρία. (Σημ. Για κάποιες μεταβατικές περιόδους μετά το 2005 ο συντελεστής για το εφ’ άπαξ ποσό είχε αυξηθεί σταδιακά από το 14/3 μέχρι και το 15.5/3 ανάλογα και με την ηλικία αφυπηρέτησης η οποία επίσης είχε αυξηθεί στην ίδια μεταβατική περίοδο από το 60ο στο 63ο έτος ηλικίας).

(β)   Από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα, με την ψήφιση του «περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012» (Ν.216(Ι)/2012) όπως αυτός τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε μέχρι σήμερα, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των Μελών υπολογίζονται ως ακολούθως:

Μέρος Α   ‑ (αφορά την συντάξιμη υπηρεσία των μελών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τα ωφελήματα που έχουν κερδηθεί με την υπηρεσία αυτή):

(i)    ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του, και

(ii)   εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει δια τρία (3)

Μέρος Β   ‑ (αφορά τη συντάξιμη υπηρεσία των Μελών από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα και τα ωφελήματα που έχουν κερδηθεί για την υπηρεσία αυτή):

(i)    ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, αναπροσαρμοσμένων με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας του, και

(ii)   εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει δια τρία (3):

Νοείται ότι, ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει μεταξύ της καταβολής ολόκληρου του εφάπαξ ποσού που αναφέρεται στην εν λόγω υποπαράγραφο ή μετατροπής αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό ή καταβολής μέρους αυτού σε ποσοστό εικοσιπέντε επί τοις εκατό (25%) ή πενήντα επί τοις εκατό (50%) ή εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) και αναλογιστικής μετατροπής του υπολοίπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό.

Το σταθερό μηνιαίο ποσό υπολογίζεται αφού το εφάπαξ ποσό που υπόκειται σε μετατροπή, διαιρείται με το συντελεστή που ορίζεται στον Πίνακα 1 του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012, ανάλογα με την ηλικία του υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση, για να αποδώσει το ετήσιο ποσό το οποίο, στη συνέχεια, διαιρείται δια δώδεκα (12) για να αποδώσει το σταθερό μηνιαίο ποσό.

Πέραν των πιο πάνω γενικών κανόνων που αφορούν τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των Μελών στους Κανονισμούς του Ταμείου περιλαμβάνονται μια πληθώρα άλλων διατάξεων που αφορούν πρόωρες αφυπηρετήσεις, αφυπηρετήσεις για λόγους αναπηρίας, αφυπηρετήσεις για λόγους υγείας, μεταβίβαση σύνταξης σε χήρες/χήρους και ορφανά, κλπ.