Ιστορικό

Το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (το “Σχέδιο”) ιδρύθηκε, από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (η “Αρχή”), στις 27.05.1983, με την Κ.Δ.Π. 124/83, δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται στην Αρχή από το άρθρο 42 του Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου (ΚΕΦ.302), με σκοπό την παροχή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στους μηνιαίους υπαλλήλους της Αρχής και τα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα.

Το Σχέδιο λειτούργησε από το 1983 μέχρι το 1987 ως σχέδιο καθορισμένων ωφελημάτων, χωρίς ταμείο, και τα ωφελήματα στους δικαιούχους καταβάλλονταν από την Αρχή. Στις 10.07.1987 ιδρύθηκε, με την Κ.Δ.Π. 217/87, για τους σκοπούς του Σχεδίου, το Ταμείο. Το Σχέδιο άρχισε να λειτουργεί μέσω του Ταμείου, τα ωφελήματα άρχισαν να καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Ταμείο και άρχισε η χρηματοδότηση του Ταμείου από την Αρχή.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίστηκε, για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, νέα εθνική νομοθεσία για τη ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτείας των ταμείων συντάξεων που λειτουργούν στη Δημοκρατία [Ν.146(Ι)/2006 ο οποίος αργότερα αντικαταστάθηκε από τον «Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012» (Ν.208(Ι)/2012)].

Η πιο πάνω νομοθεσία καθορίζει ως Εθνική Εποπτική Αρχή για όλα τα ταμεία συντάξεων που λειτουργούν στην Κύπρο τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ο 'Έφορος') και υποχρεώνει όλα τα ταμεία που λειτουργούν στη Δημοκρατία να εναρμονίσουν τους κανονισμούς λειτουργίας τους με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας και να εγγραφούν στο Μητρώο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (το 'Μητρώο') που τηρείται από τον Έφορο.

Η αρχική αίτηση εγγραφής του Ταμείου στο Μητρώο υποβλήθηκε από την Αρχή στον Έφορο, στις 3 Σεπτεμβρίου 2007. Ο Έφορος απάντησε με επιστολή του στις 21 Ιουλίου 2008 ότι η εγγραφή του Ταμείου στο Μητρώο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν εναρμονιστούν πρώτα οι Κανονισμοί του με την πιο πάνω νομοθεσία. Η Αρχή, συμμορφούμενη με τα πιο πάνω, προχώρησε σε σχετική τροποποίηση των Κανονισμών του Ταμείου. Μετά από πολυετείς διαβουλεύσεις μεταξύ Αρχής, Υπουργείου Οικονομικών, Εφόρου, Νομικής Υπηρεσίας, Υπουργικού Συμβουλίου και Βουλής των Αντιπροσώπων, οι νέοι (εναρμονισμένοι) Κανονισμοί του Ταμείου, οι οποίοι κατήργησαν και αντικατέστησαν τους προηγούμενους Κανονισμούς, εγκρίθηκαν τελικά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2014 και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (και τέθηκαν σε ισχύ) στις 25.07.2014 («Οι Περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμοί του 2014», Κ.Δ.Π. 360/2014).

Στις 7 Οκτωβρίου 2014 διεξήχθη η πρώτη Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση των Μελών του Ταμείου, η οποία εξέλεγξε τους τρεις εκπροσώπους των Μελών του Ταμείου στη Διαχειριστική του Επιτροπή, όπως προνοούν οι νέοι Κανονισμοί λειτουργίας του.

Το Ταμείο ενεγράφη στο Μητρώο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στις 19 Δεκεμβρίου 2014 με πιστοποιητικό εγγραφής που φέρει τον αριθμό Τ.Σ. 3257, σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο 208(Ι) του 2012. Με την εγγραφή του στο Μητρώο το Ταμείο έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα (ξεχωριστή από το Σχέδιο) και το επίσημο του όνομα είναι "Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου".

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Ταμείο λειτουργεί κάτω από τον «περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012», Ν.208(Ι)/2012 και των δυνάμει αυτού εκδοθεισών Οδηγιών και κάτω από τους «Περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμούς του 2014», Κ.Δ.Π.360/2014.