Μέλη

Κάθε υπάλληλος της Αρχής που κατέχει διορισμό μη προσδιοριζόμενο ως προσωρινό, είναι μέλος του Ταμείου, τηρούμενων των διατάξεων των κανονισμών του Ταμείου. Με τη ψήφιση του Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2011, το Ταμείο έπαψε να δέχεται νέα μέλη και δεν καθίστανται μέλη του Ταμείου υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στην Αρχή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011. Νέα μέλη καθίστανται μόνο χήρες/χήροι και ορφανά που καθίστανται δικαιούχοι με βάση τους κανονισμούς του Ταμείου, όταν αποβιώσει υφιστάμενο μέλος του.

Ο αριθμός των μελών του Ταμείου έχει ως ακολούθως:

  2018 2017 2016 2015
 
1 Ιανουαρίου 3.545 3.569 3.550 3.552
Νέα μέλη (Σημ. 1) 26 23 70 35
Μείον: Μέλη που αποχώρησαν (Σημ. 2) (40) (47) (51) (37)
31 Δεκεμβρίου 3.531 3.545 3.569 3.550
 
Μέλη για τα οποία εισπράχθηκαν εισφορές (Σημ. 3) 1.590 1.614 1.620 1.620
Μέλη προς τα οποία καταβλήθηκαν ωφελήματα (Σημ. 3) 1.938 1.943 1.906 1.932


Σημ.1: Περιλαμβάνει χήρες/χήρους και εξαρτώμενα που καθίστανται δικαιούχοι παροχής.

Σημ.2: Περιλαμβάνει μέλη που αποβιώνουν, χήρες/χήρους που συνάπτουν νέο γάμο, τέκνα που ενηλικιώνονται ή περατώνουν τις σπουδές τους.

Σημ.3: Κάποια από τα Μέλη του Ταμείου περιλαμβάνονται και στα δύο πιο πάνω σύνολα (π.χ. όσοι αφυπηρετούν εντός του έτους). Κάποια από τα Μέλη του Ταμείου δεν περιλαμβάνονται σε κανένα από τα δύο πιο πάνω σύνολα (π.χ. οι αναβαλλόμενοι συνταξιούχοι). Το άθροισμα των δύο πιο πάνω συνόλων δεν αποτελεί τον συνολικό αριθμό Μελών του Ταμείου.

Μεταγραφή μελών

Όταν Μέλος του Ταμείου που είναι εν ενεργεία υπάλληλος της Αρχής παραιτηθεί από τη Αρχή και προσληφθεί σε μόνιμη συντάξιμη θέση σε άλλο κυβερνητικό ή ημικρατικό οργανισμό το Μέλος αυτό παύει να είναι Μέλος του Ταμείου και καθίσταται μέλος του παρόμοιου Σχεδίου και/ή Ταμείου Συντάξεων του οργανισμού στον οποίο έχει προσληφθεί. Αναλόγως ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση όπου υπάλληλος άλλου κυβερνητικού ή ημικρατικού οργανισμού που κατέχει μόνιμη και συντάξιμη θέση στον οργανισμό αυτό, παραιτηθεί από τον οργανισμό και προσληφθεί από την Αρχή σε μόνιμη θέση, στην οποία περίπτωση ο υπάλληλος καθίσταται μέλος του Ταμείου παρά το γεγονός ότι το Ταμείο έπαψε να δέχεται νέα μέλη από την 1 Οκτωβρίου 2011. Στις πιο πάνω περιπτώσεις γίνεται μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από το ταμείο/σχέδιο συντάξεων του οργανισμού από τον οποίο ο υπάλληλος παραιτείται στο ταμείο/σχέδιο συντάξεων του οργανισμού στον οποίο ο υπάλληλος προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε σε ισχύ σχετικής νομοθεσίας, η οποία επί του παρόντος προβλέπει τη μεταφορά ενός ποσού από το ταμείο αποχώρησης στο ταμείο υποδοχής ίσου με το 1/12 του τελευταίου συντάξιμου μισθού του υπαλλήλου στον οργανισμό από τον οποίο αποχωρεί πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των μηνών υπηρεσίας του υπαλλήλου.