Νομοθεσία

Ο Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2020 [Ν.10(I) 2020]

Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων Νόμος 183(Ι) 2015

ΚΔΠ 360 14 Οι Περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμοί του 2014

Οι περί των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Κανονισμοί του 2014

Ο Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2012 (208(I)2012)

Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων Νόμος 216(Ι) 2012

Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμού του 1983 - 2005

Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος - ΚΕΦ.302

ΚΔΠ23 2010 - Οδηγία 2 του 2010

ΚΔΠ22 2010 - Οδηγία 1 του 2010 - Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις - FAQs

ΚΔΠ22 2010 - Οδηγία 1 του 2010

ΚΔΠ351 2009 - Οδηγία για τον καθορισμό του χρόνου και τρόπου καταβολής εισφορών