Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρ. Εγγραφής:   Τ.Σ. 3257
Διεύθυνση: Οδός Τηλεπικοινωνιών, 2014 Στρόβολος w Τ.Θ 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο:   +357 22701351
Τέλεφαξ:     +357 22701402
Email:  info@cytapensionfund.org, tshy@cyta.com.cy
Ιστοσελίδα: www.cytapensionfund.org