Ταυτότητα

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (το «Ταμείο») ιδρύθηκε το 1987 και αριθμεί σήμερα (31.12.2018) 3.531 μέλη, συμπεριλαμβανομένων εν ενεργεία υπαλλήλων, συνταξιούχων, χήρων και ορφανών. Το Ταμείο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών με Αρ. Εγγραφής ΤΣ 3257 και λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο 208(Ι)/2012, που είναι εναρμονισμένος με την αντίστοιχη νομοθεσία και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο διαχειρίζεται αποθεματικά της τάξεως των περίπου €582,9εκ. (31.12.2018).
 

 

The Pensions and Grants Fund of the Personnel of the Cyprus Telecommunications Authority (the “Fund”) was established in 1987 and comprises of 3.531 members as of 31.12.2018, including active employees, pensioners, widows and orphans. The Fund is registered with the Registrar of Occupational Retirement Benefit Funds (Reg. No. ΤΣ 3257) and operates in compliance with the Republic of Cyprus Law 208(I)/2012, which is harmonized with the respective European Union legislations and directives. The Fund net assets are circa €582,9m as of 31.12.2018.